GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI
GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

MADDE 1

Ergene  İlçesi İğneler, Marmaracık ve Yulaflı Mahallelerinde bulunan 3 (Üç) adet gayrimenkul 13.01.2017 Tarih ve 2017/12 Karar Sayılı Encümen Kararına istinaden 3 Yıllığına (36 Ay) 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.

MADDE 2

İhale 03.02.2017 Cuma Günü Ergene İlçesi Ulaş Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır. İstekliler ihale günü saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na bizzat başvuru yapabileceklerdir.

MADDE 3

Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, m²,aylık kira bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarih ve saatleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Nitelik

Kullanım
Amacı

Yapı

Kira Süresi

Aylık
Muhammen Bedel

Geçici
Teminat

İhale tarih/Saati

1

İĞNELER

-

-

56

ARSA

Dükkan

80

3 yıl

250,00 TL+KDV

270,00 TL

03.02.2017  14:00

2

MARMARACIK

-

-

4051

ARSA

Dükkan

10

3 yıl

250,00TL+KDV

270,00 TL

03.02.2017  14:05

3

YULAFLI

-

146

113

ARSA

Dükkan

9

3 yıl

110,00TL +KDV

118,80 TL

03.02.2017  14:10

MADDE 4-İhale Ergene Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Alma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5– Taşınmazların  kira süresi 36 (Otuzaltı) aydır.

MADDE 6 -Geçici teminat toplam kira süresi olan 36 (Otuzaltı) aylık tahmin edilen muhammen bedeller üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3’tür

MADDE 7-Kesin teminat toplam 12 (Oniki) aylık ihale bedeli üzerinden alınır.Oranı %6 ‘dır.Takip eden yıllar kira artış miktarı üzerinden ek kesin teminat alınır.

MADDE 8 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

En az ihale tarihinden 1 (Bir) ay önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

               

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Nüfus cüzdan örneği,

2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi

3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

5) Noter tasdikli İmza Beyannamesi

6) Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)

7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

8) Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

9) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

TÜZEL KİŞİLERDEN :

1)Şirket merkezini, tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, derneklerde yönetim kurulu kararı

2)İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya sureti,

3)Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

4) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

5) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde  İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

 

Madde 9- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              İlan Olunur.   

        

                                                                                                                                                                                        Rasim YÜKSEL

                                                                                                                                                                                     Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR