Ekonomik Durum

İlçemiz Ekonomisi sanayiye ve tarıma dayalıdır. Hayvancılık eskiye nazaran önemini kaybetmiştir. Ergene ve çevresi ülkemizde sanayileşmenin en hızlı geliştiği bölgelerin başında gelmektedir. İlçede  (2) Adet Banka bulunmaktadır.

 

Göç nedeniyle ilçemizde inşaat sektörü de canlı durumdadır. Kamu kesiminde çalışan Askeri ve Sivil personel dışında ticaretle uğraşanlar, esnaflık yapanlar, fabrikatörler gelişmiş durumdaki küçük sanayi işleriyle uğraşanlar ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

                     

  1. 1.      Sanayi ve Ticaret

Tekirdağ İli ve çevresi, özellikle son yıllarda büyük bir metropol haline dönüşen İstanbul İlinin baskısı altında kalmış, İstanbul’un git gide tükenen arazi olanakları ve diğer bazı nedenler sanayileşmeyi, geniş arazileri ve büyük kente olan ulaşım kolaylığı ile Ergene, Çorlu ve Çerkezköy İlçelerine itmiştir. Bunun sonucu olarak, daha çok tarımla uğraşan bu ilçeler, giderek birer “Sanayi Kenti “ haline gelmiştir.

            İlçemizde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup, (Çorlu ile birlikte) faaliyet gösteren (755) adet Gayri Sıhhi Müessese, yaptıkları üretimle ilçe ve yurt ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Ancak söz konusu sanayi tesislerinin bazılarının arıtma tesisinin olmaması, bazılarının ise yetersiz olması veya gerekli alt yapı oluşturulmadan faaliyete geçirilmesi gibi sebeplerle ilçemiz toprakları ve akarsuları çevre kirliliği ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bölgemizde plansız ve sanayileşmenin ağır bedeli son yıllarda şiddetli hissedilmektedir. İlçemizde özellikle bilinçsiz bir şekilde el değiştirmeler ve yasal engellerin olmayışı nedeniyle verimli tarım arazilerinin amacı dışında endüstri kuruluşlarının hızla çoğaldığı sanayi bölgesi olarak kullanılması ve bunun sonucu olarak da bu bölgenin hızla bir sanayi çöplüğü haline dönüştüğü gözlenmektedir.

            Bilinçsiz sanayileşme endüstriyel tesislerde hızlı bir artış ve beraberinde geniş iş olanakları yaratarak yoğun bir göçüde getirmiş, kısıtlı alt yapı olanaklarına rağmen bölgedeki yerleşim birimleri taşıyabileceklerinden daha fazla bir insan kalabalığı ile dolmuştur. Ulaşımdan Enerjiye ve Konuttan Eğitime kadar talepler ard, arda gelmiştir.

Tekirdağ bölgesinin bazı sektörlerdeki üretiminin, ülke toplam üretim veya tüketim içindeki paylarına baktığımızda, İlçemiz Rafine Ayçiçek Yağı ülke üretimin %13 ünü, Margarin Yağı ülke üretiminin % 42 sini, Ambalaj Kağıdı ülke üretiminin % 40 ını, İşlenmiş Deri Ülke üretiminin  % 26 sını ve Değişik dallardan Tekstil Üretiminin % 10 unu karşılamaktadır.

            Özellikle 1970 lerde başlayan sanayileşme süreci ile birlikte tarihsel olarak tarımın egemen olduğu ilçemizde sanayileşme ön plana çıkmıştır. Ergene’de İşgücü bakımından tekstil ve boya fabrikaları çoğunlukta olup, ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bu tüm fabrikalarda çalışanların % 53.86 sını teşkil etmektedir. Yer altı suyunun yüzeye yakın olması, bol su kullanan tekstil için ideal bir bölgede olan Ergene, Tekstil Firmalarının ilgisini çekmektedir.

 

            İkinci sırayı deri, deri konfeksiyon, ve ayakkabı fabrikaları almaktadır. Tabakhaneler Ergene’ nin  Güney batısında  Çorlu Deresinin kenarında toplanmışlardır. (6.000) çalışanı ile bu işletmelerde yılda ortalama (25.000.000) adet Küçükbaş, (50.000) ton Büyükbaş hayvan derisi işlenmektedir. Ülkemizde yapılan ihracatın % 37si buradan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kürk-Süet üretiminin Türkiye’deki merkezinin  Ergene olması bu bölgeye başka bir özellik katmaktadır.

 

 

            Tekstil-Boyama Fabrikaları, Deri ve Deri Konfeksiyon, Ayakkabı fabrikalarıyla birlikte ele alındığında bu iki sektörün toplam sanayi işgücünün % 65.32 sini çalıştırdığını ortaya koymaktadır. Halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler, bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları, un fabrikaları ve elektronik fabrikaları içinde geçerlidir. Otomotiv sanayi kollarının önümüzdeki yıllarda yükseleceği verilerden anlaşılmaktadır.

 

            Velimeşe ile Karamehmet Mahalleri arasında iki bin dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesinde tamamının bitmesi halinde yaklaşık (200)  fabrika ile 25.000 kişiye iş istihdamı sağlayacağı düşünülmektedir. Halen (141) fabrika üretim faaliyeti göstermekte olup (3500) kişi istihdam edilmektedir.

 

Avrupa Serbest Bölgesinin 2013 yılı Ticaret hacmi Türkiye’den Serbest Bölgeye yapılan satış (86.000.000,00 Dolar), Bölgeden Türkiye’ye yapılan satış (241.000.000,00 Dolar), Yurtdışından Bölgeye yapılan satış (447.000.000,00 dolar), Serbest Bölgeden Yurtdışına yapılan satış (402.000.000,00 dolar), olarak gerçekleştirilmiştir.

 

1980 li yılların başından itibaren fabrikaların yoğun olarak yer aldığı İstanbul-Edirne D-100 Karayolu üzerinde sağlı ve sollu olarak yeni fabrika inşaatları yerleşmiş durumdadır. Bu bölgede özellikle Tekstil, Boyama, Deri, Ayçiçek Yağı,  Kağıt, Makine imalatı, Dondurma fabrikaları. Ergene-Çerkezköy yolu bölgesinde, Tekstil, Boyama, Kablo, Meşrubat, Kazan fabrikaları faaliyette bulunmaktadır.

 

 

Ergene Deri Organize Sanayi Bölgesi 1998 yılında 120 Hektar alana kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Halen (112) adet deri fabrikası bulunmakta olup, 6.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Biri 3.000 m3/gün, ikincisi 4.500 m3/gün kapasiteli iki adet arıtma tesisi bulunmasına rağmen bölgenin en önemli sorunlarından biri olan çevre ve özellikle atık su sorunu nedeniyle 36.000 m3/gün kapasiteli üçüncü atık su arıtma tesisi yapılarak faaliyete geçirilmiştir.  Tekstil Sektörüne ağırlık verilmek üzere Ergene Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce kurularak faaliyete geçirilmesi ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi gerekmektedir.