DÜKKAN KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI

DÜKKAN KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI
DÜKKAN KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÜKKAN KİRALANMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI

1-) İHALE KONUSU VE ŞEKLİ:

a-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1- İğneler, 2- Marmaracık ve 3- Yulaflı Mahallelerinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen 3 (Üç) adet gayrimenkul 3 (Üç) yıllığına (36 Ay) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

 

No.

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Nitelik

Kullanım
Amacı

Yapı m²

Kira Süresi

Aylık
Muhammen Bedel

Geçici
Teminat

İhale tarih/Saati

1

İğneler

-

-

56

ARSA

Dükkan

80

3 yıl

250,00 TL+KDV

270,00 TL

20.12.2016  14:00

2

Marmaracık

-

-

4051

ARSA

Dükkan

10

3 yıl

250,00 TL+KDV

270,00 TL

20.12.2016  14:05

3

Yulaflı

-

146

113

ARSA

Dükkan

9

3 yıl

110,00 TL +KDV

118,80 TL

20.12.2016  14:10

b-)İhale,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine istinaden"AÇIK TEKLİF USULÜ“usulü ile 20.12.2016 Salı Günü Ergene İlçesi Ulaş Bele-diye Hizmet Binasında Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

c-)Taşınmazların kira süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) aylığına kiralanmasına ilişkin işin aylık muhammen bedelleri yukarıda (a) fıkrasındaki tabloda gösterilmiştir. Muhammen kira bedelinde belirtilen bedele  KDV hariç bedeldir. İstekliler, tekliflerini bu bedelin üzerinde olmak kaydıyla, sözlü yapacaklardır. İhalenin yapıldığı yılın kira bedeli, ihale bedeli olup,bunu izleyen yıldaki sözleşme yapılan aya denk gelen ay sonunda yapılacak kira artışı,TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında yapılacaktır. Küsurlu rakamlar bir üst rakama tamamlanacaktır. Kiracı ayrıca bir ihtarname keşidesine gerek kalmaksızın kira artışını kabul ve taahhüt etmiş ve kira artışı yapılmış sayılacaktır. 36 (Otuzaltı) aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek ve söz konusu iş yeniden ihaleye çıkarılacaktır.

d-) Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2-) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT TUTARI;

İhalenin geçici teminat tutarı her bir taşınmaz için kira süresi olan 1nci maddenin (a) fıkrasında belirtilen miktardadır.Kesin teminat tutarı ise ihalede ger-çekleşen bedelin 36 (Otuzaltı) aylık tutarı üzerinden % 6 oranında hesaplanacaktır.Bu bedelden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değer-lendirme dışı bırakılacaktır.Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası,bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.Geçici ve kesin teminat tutarı,Türk Lirası olarak;Belediyemiz veznesine ya da belediyemiz adına Ziraat Bankası Çorlu Girişimci Şubesi TR 820001002145680134285012 İBAN No.lu Hesabına veya Halk Bankası Çorlu Şubesinin TR 7700012009 30500007000014 İBAN No’lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.

3-)ŞARTNAME BEDELİ VE TEMİNİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50.-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ihale şartnamesini almaları mecburidir.  

4-) İHALE YERİ, SAATİ VE ZARFLARIN TESLİM SÜRESİ:

a-    İhale, Ergene İlçesi Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binasında  yapılacaktır.

b- İhale,20/12/2016 Salı günü,ihale edilecek 1. taşınmaz için Saat: 14:00’da,2.taşınmaz için Saat: 14.05 ve 3 ncü taşınmaz için Saat:14.10’da  yapılacaktır.

c-    İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin,dosyalarını ihalenin yapılacağı adrese,ihale günü ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

5-) İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:

            a-)İstekli Gerçek Kişiyse:

1-      Kanuni ikametgâhının olması,

                2-) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,

                3-) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,

                4-) Nüfus cüzdanı sureti,

5-) Geçici ve ek geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

                 6-) Ergene Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

                  7-) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

                  8-) İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 25 inden az olamaz.

9-) Daha önce cafe, restaurant, çay bahçesi ya da otel işletmeciliği yaptığına dair iş deneyimini gösterir belge, ruhsat, vb. ile bu sektörlerde en az 20 işçi çalıştırdığına ilişkin SGK prim ödeme belgeleri,  

b-)İstekli Tüzel Kişiyse:

1-)  Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi

2-) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,

3-) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile imza beyanı,

4-) Geçici ve ek geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

5-) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge,

6-) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge, 

8-)Defne Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

9-)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10-) Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

11-)İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu. Kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 25 inden az olamaz.

12-) Daha önce cafe, restaurant, çay bahçesi ya da otel işletmeciliği yaptığına dair iş deneyimini gösterir belge, ruhsat, vb. ile bu sektörlerde en az 20 işçi çalıştırdığına ilişkin SGK prim ödeme belgeleri, 

İhale başlamadan önce ihale komisyonuna sunulması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

                                                                                                                                                                                 Rasim YÜKSEL

                                                                                                                                                                        Ergene Belediye Başkanı

DİĞER BAŞLIKLAR