Velimeşe Aile Çay Bahçesi - Ulaş Aile Çay Bahçesi Park İhalesi

Velimeşe Aile Çay Bahçesi - Ulaş Aile Çay Bahçesi Park İhalesi
Velimeşe Aile Çay Bahçesi - Ulaş Aile Çay Bahçesi Park İhalesi

İhale Konusu: Velimeşe Aile Çay Bahçesi ve Ulaş Aile Çay Bahçesi Kültür Parkı Kira İhalesi

Velimeşe Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında yer alan “Aile Çay Bahçesi” ve Ulaş Mahallesi, Atatürk Bulvarı Üzerinde bulunan “Aile Çay Bahçesi-Kültür Parkı” nın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45 nci maddeleri gereğince açık arttırma usulü ile 2 yıl (24 ay) (Encümen Uygun görmesi halinde + 1 yıllığına) kiraya verilecektir. İhale Belediye Encümenince yapılacaktır.

 

Alan Adı 1 Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat Kesin Teminat İhale Tarihi/Saati
Velimeşe Aile Bahçesi 3.000,00-TL 1.000,00-TL 2.000,00-TL 09.10.2014/14.00
Ulaş Aile Çay Bahçesi -
Kültür Parkı
3.000,00-TL 1.000,00-TL 2.000,00-TL 09.10.2014/14.30

1 . İstekliler 1 yıllık Muhammen ihale bedelinin en az % 3’ ü oranında geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracak veya geçici teminat (Nakit) vereceklerdir.
 
2 . İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER;
      a.    İkametgâh İlmühaberi
      b.    Sabıka Kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından )
      c.    İstekli tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeleri ve imza sirküleri,
            •    İsteklinin şirket olması halinde;
            •    Ticaret ve Sanayi Odasından sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin ibraz edilmesi,
            •    sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) , vergi levhası (noter onaylı),
            •    Şirketin imza sirkülerinin veya şirket adına ihaleye katılacak kimselerin şirket yetkilisi olduğunu gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve bu yetkilinin imza sirkülerini ibraz edilmesi,
      d.    İsteklilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
      e.    İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde;
            •    Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
            •    Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretinin ibrazı,
            •    Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noterden tasdikli suretinin ibrazı,
            •    Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
      f.    İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2014 yılı içinde düzenlenmiş vekaletname vermeleri,
3 . İhale ile ilgili şartnameleri isteyenler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden   alabilirler. İhale dosyasının bedeli 100,00-TL.’dir. ihaleye katılacak olanlar şartnameyi almak zorundadırlar.

4 . İstekliler istenen belgeler ile ihale günü saat 13.30 da hazır bulunmalıdırlar.

5. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatler de Ergene Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

6 . İhale Komisyonu (Belediye Daimi Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      İlgililere ilanen duyurulur.

                                                                                     Menderes YILDIZ 

                                                                                     Belediye Başkan Yrd.                                                   
DİĞER BAŞLIKLAR