Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışı

Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışı
Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışı
İhale Konusu: Galvaniz Çöp Konteynırı ve Demir Hurdası Satışı
İhale Tarihi: 25/07/2014 Cuma Günü Saat : 14:00
İlgili Birim: Fen İşleri Müdürlüğü


Belediyemize ait kullanılma durumda olan Galvaniz Çöp Konteynır hurdaları ve Demir hurdaları satılacaktır. Satış ihalesi 25/07/2014 tarihinde saat 14:00 ‘de Belediyemiz toplantı salonunda, encümen Üyeleri huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiye satılacaktır.

            İhale şartnamesi Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup mesai saatleri içinde görülebilir.

Sayın iştirakçilere duyurulur.17/07/2014

       TEKNİK ŞARTNAME

  1. İŞİN KONUSU

Belediyemizde mevcut olan aşağıda cins ve miktarı yazılı ihtiyaç dışı hurdalar 2886  sayılı kanunun 45 inci maddesi gereğince açık artırma usulü ile 25/07/2014 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00 da Belediyemiz toplantı salonunda satılacaktır.

 

    2. SATILACAK MALZEMELER

 

SIRA NO                   MALZEMENİN CİNSİ VE NİTELİĞİ      YAKLAŞIK MİKTARI

1                      Galvaniz Çöp Konteynır Hurdası                     3500 kg

2                      Demir Hurdası                                              1000 kg

 

 

  1. a) Yaklaşık 3500 kg Galvaniz Çöp Konteynırı hurdası 0,48 KRŞ ‘tan toplam KDV dahil 1.680,00 TL muhammen bedelle ,

          b) Yaklaşık 1000 kg Demir Hurdası 0,51 KRŞ ‘tan toplam KDV dahil 510,00 TL muhammen bedeller üzerinde satılacaktır.

 

          İstekliler her bir hurda cinsi için , muhammen bedel üzerinde %3 olarak ayrı ayrı Geçici Teminat yatıracaktır. İhaleye katılabilmek için ihale saatine kadar geçiçi teminat yatırılması zorunludur.

 

  1. İhale açık ihale usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Hurdalar, ilan sırasına göre ‘kg’ bazında ‘ türklirasıkuruş’ üzerinden artırım yapılarak ihale edilecek ve sonuçlandırılacaktır.
  2. İstekliler ihaleden önce satışı yapılacak hurdaları görmek zorundadır. İhaleden sonra hiçbir şekilde itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
  3. İstekliler, satın aldıkları malzemeleri Belediyeye ait araç garajı yanından kendi imkanları ile 3 iş günü içinde mesai saatlerinde, Belediye Zabıtası nezaretinde alacaklardır. Malzemeler kesinlikle Belediye ye ait kantarda tartılacaktır.
  4. İstekliler ödemeyi Belediye kantarından aldıkları Kantar fişi ile aynı gün Belediye veznesine peşin olarak yapacak ve ondan sonra malzemeleri teslim alacaktır.
  5. Hurda Satışı nedeniyle doğacak tüm masraflar ( Vergi, resim ve harçlar ile tedbirsizlik nedeniyle olabilecek kazalardaki masrafların tamamı ) istekli tarafından karşılanacaktır.
  6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte veya uygun gördüğü şahsa/şirkete vermekte serbesttir. İstekliler bu hususta herhangi bir itirazda bulunamaz.
  7. İstekliler ihaleye iştirak etmekle bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
  8. İhtilaf vukuunda Çorlu İcra Mahkemeleri yetkilidir.

                       

 

                Rasim Yüksel                     Selahattin ARBAĞ                      Salih TIKNAS

           Belediye Başkanı                     Encümen Üyesi                        Encümen Üyesi

 

                                              

              Özgür SAĞLAM                                                        Hilal AYDAN

           Mali Hizmetler Müdürü                                               Fen İşl.Müd. Vek.

DİĞER BAŞLIKLAR