Kiralama İhalesi

Kiralama İhalesi
Kiralama İhalesi

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

MADDE 1

Ergene  İlçesi Velimeşe,İğneler,Yulaflı,Marmaracık Mahallelerinde bulunan 10 (on) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.

MADDE 2

İhale  29.07.2016 Cuma Günü Ergene İlçesi Ulaş Hizmet Binasında yapılacaktır. İstekliler ihale günü saatinde Komisyon Başkanlığı’na bizzat başvuru yapabileceklerdir.

MADDE 3

Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, m²,aylık ve yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Nitelik

Kullanım
Amacı

Yapı Alan (m²)

Açık Alan

(m²)

Kira Süresi

Aylık
Muhammen Bedel

Geçici
Teminat

İhale Tarihi ve Saati

1

Velimeşe

F19.b.23c.4d

526

1

Arsa

Dükkan 1

123,00

3 yıl

1,550,00TL+KDV

1.674,00 TL

29/07/2016

14:00

2

Velimeşe

F19.b.23c.4d

526

1

Arsa

Dükkan 2

89,00

3 yıl

1.250,00TL+KDV

1.350,00 TL

29/07/2016

14:05

3

Velimeşe

F19.b.23c.4d

250

7

Bahçe Kerpiç Ev Ve Arsası

Dükkan

184,00

3 yıl

2.050,00TL +KDV

2.214,00 TL

29/07/2016

14:10

4

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 30

25,00

10,00

3 yıl

985,00TL +KDV

1.063,80 TL

29/07/2016

14:15

5

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 31

25,00

3 yıl

300,00TL +KDV

324,00 TL

29/07/2016

14:20

6

İğneler

56

Arsa

Dükkan 1

12,00

3 yıl

120,00TL +KDV

129,60 TL

29/07/2016

14:25

7

İğneler

56

Arsa

Dükkan 2

68,00

113,00

3 yıl

550,00TL +KDV

594,00 TL

29/07/2016

14:30

8

Yulaflı

146

113

Arsa

Ofis

9,00

3 yıl

120,00TL +KDV

129,60 TL

29/07/2016

14:35

9

Yulaflı

146

113

Arsa

Dükkan 3

109,00

3 yıl

420,00TL +KDV

453,60 TL

29/07/2016

14:40

10

Marmaracık

4051

Arsa

Dükkan 2

10,00

3 yıl

250,00TL +KDV

270,00 TL

29/07/2016

14:45

 

MADDE 4- İhale Ergene Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif alma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5– Taşınmazların  kira süresi 36 (Otuzaltı) aydır.

MADDE 6 -Geçici teminat toplam kira süresi olan 36 (Otuzaltı) aylık tahmin edilen muhammen bedeller üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3’tür

MADDE 7 -Kesin teminat toplam 12 (Oniki) aylık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.Takip eden yıllar kira artış miktarı üzerinden ek kesin teminat alınır.

MADDE 8 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

En az ihale tarihinden 1 (Bir) ay önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Nüfus cüzdan örneği,

2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi

3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

5) Noter tasdikli İmza Beyannamesi

6) Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)

7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

8) Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

9) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

TÜZEL KİŞİLERDEN :

1)Şirket merkezini,tüzel kişiliğin  ortakları,üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,derneklerde yönetim kurulu kararı

2)İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya sureti,

3)Bağlı olunan Oda Faaliyet Belgesi

3)Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

4) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

5) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde  İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

Madde 9- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İlan Olunur.                   

                                                                                                                                                                                      

DİĞER BAŞLIKLAR