SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

             Genel Şartlar:

           

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeşe Mahallesi Hacışeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.932,00 m²’lik alanın 4.966,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taşınmazın kullanım ve tasarruf hakkının yarısı) Ergene Belediye Encümeni tarafından 03.02.2016 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararına istinaden 14.06.2016 Salı günü Saat: 14:00’de Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

          Madde 2 – Satılacak olan taşınmaz,

      

Mahalle

 

Mevki

 

 

 

Sokağı

Ada

Parsel

Nitelik

 

Tapu Tarihi

Taşınmazın Toplam Yüzölçümü (m²)

İhale Edilecek Alan

(m²)

 

Sınırları

(Komşu Parseller)

 

 

Hisse Durumu

Velimeşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacışeremet Batakdere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0

 

 

 

 

 

 

 

8974

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarla

 

 

 

 

 

 

07.08.2014 Tahsihen Devir

9.932,00 m²

 

 

 

 

 

4.966,00 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8971 Parsel

 

           8973 Parsel

 

8975 Parsel

Taşınmazın toplam yüzölçümünün (Alanının) 9.932,00 m²’sinin yarı (1/2) hissesi Ergene Belediyesine ait, diğer yarısı (1/2) hissesi diğer hissedara (malike) aittir.

 

 

       Madde 3- Taşınmazın satışına (Belediye Hissesine) ait ihale, Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile yapılacaktır.

       Madde 4 – Taşınmaz malın Ergene Belediyesine ait hissesinin tahmin edilen Muhammen Bedeli 139.048,00 TL(YüzotuzdokuzbinkırksekizTürkLirası) ve Geçici Teminat miktarı 4.171,44 TL(DörtbinyüzyetmişbirTürkLirasıKırkDörtKuruş)’dir. Geçici Teminat bedelleri, ihale saatine kadar ‘’Hisse Satışı İhalesine’’ katılmak isteyenler tarafından Ergene Belediyesi Veznesine yatırılmış olmalıdır.

       Madde 5 – Şartname Ergene Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almaları zorunlu olup, bedele ait makbuz karşılığında şartnameyi almış ve ihale şartlarını kabul etmiş sayılır.

       Madde 6 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

 

            GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Nüfus cüzdan örneği,

2) Yerleşim (İkametgâh) belgesi

3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

5) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

6) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

 

TÜZEL KİŞİLERDEN :

1)Şirket merkezini, tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

3) İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya sureti,

4) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

5) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

 

Madde 7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler ile Ergene Belediyesine taşınmaz kira borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.(6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan veya düzenli ödeme yapanlar hariç)

Madde 8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Madde 9-İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

            İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye ve vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31’nci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

            İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

 

Madde 10-Taşınmaz malın fuzuli işgal halinde bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

 

Madde 11-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

 

 

 

İlan Olunur.                   

Rasim YÜKSEL
 
Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR