DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ

DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ
DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

MADDE 1

Ergene  İlçesi Velimeşe  Mahallesinde bulunan 30 (otuz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararına istinaden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verilme işi.

MADDE 2

İhale  24.05.2016 Salı Günü Ergene İlçesi Ulaş Hizmet Binasında yapılacaktır. İstekliler ihale günü saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na bizzat başvuru yapabileceklerdir.

MADDE 3

Kiraya verilecek menkul ve gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, m²,aylık kira bedeli,geçici teminat bedeli,ihale tarih ve saatleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Nitelik

Kullanım
Amacı

Yapı m²

Açık Alan

Kira Süresi

Aylık
Muhammen Bedel

Geçici
Teminat

İhale tarih/Saati

1

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 1

76

3 yıl

600,00TL+KDV

648,00 TL

24.05.2016  09:00

2

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 2

53

3 yıl

500,00TL+KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:05

3

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 3

54

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:10

4

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 4

53

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:15

5

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 5

54

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:20

6

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 6

54

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:25

7

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 7

52

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:30

8

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 8

51

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:35

9

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 9

53

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:40

10

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 10

52

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:45

11

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 11

53

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:50

12

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 12

54

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  09:55

13

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 13

54

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  10:00

14

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 14

53

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  10:05

15

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 15

52

3 yıl

500,00TL +KDV

540,00 TL

24.05.2016  10:10

16

Velimeşe

6060

Akasyalık

Dükkan 17

61

3 yıl

550,00TL+KDV

594,00 TL

24.05.2016  10:15

17

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 1

Dükkan 2

Dükkan 3

Dükkan 4

Dükkan 5

Dükkan 6

150

+

18 m² kapalı sundurma

43 açık sundurma

3 yıl

2.750,00+KDV

2.970,00+KDV

24.05.2016  10:20

18

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 7

Dükkan 8

50

20 açık sundurma

3 yıl

750,00TL+KDV

810,00TL+KDV

24.05.2016  10:25

19

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 9

Dükkan 10

50

20 açık sundurma

3 yıl

750,00TL+KDV

810,00TL+KDV

24.05.2016  10:30

20

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 11

Dükkan 12

50

20 açık sundurma

3 yıl

750,00TL+KDV

810,00TL+KDV

24.05.2016  10:35

21

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 14

25

10 açık sundurma

3 yıl

350,00TL+KDV

378,00TL+KDV

24.05.2016  10:40

22

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 13

25

10 açık sundurma

3 yıl

350,00TL+KDV

378,00TL+KDV

24.05.2016  10:45

23

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 16

25

10 açık sundurma

3 yıl

350,00TL+KDV

378,00TL+KDV

24.05.2016  10:50

24

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 15

25

3 yıl

300,00TL+KDV

324,00TL+KDV

24.05.2016  10:55

25

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 17

Dükkan 18

50

20 açık sundurma

3 yıl

750,00TL+KDV

810,00TL+KDV

24.05.2016  11:00

26

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 19

Dükkan 20

50

10 açık sundurma

3 yıl

500,00TL+KDV

540,00TL+KDV

24.05.2016  11:05

27

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 21

Dükkan 22

50

20 açık sundurma

3 yıl

750,00TL+KDV

810,00TL+KDV

24.05.2016  11:10

28

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 25

Dükkan 26

Dükkan 27

Dükkan 28

Dükkan 29

125

95 açık sundurma

3 yıl

2.500,00TL+KDV

2.700,00TL+KDV

24.05.2016  11:15

29

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 30

25

10 açık sundurma

3 yıl

985,00TL+KDV

1.063,80TL+KDV

24.05.2016  11:20

30

Velimeşe

446

12

Arsa

Dükkan 31

25

3 yıl

300,00TL+KDV

324,00TL+KDV

24.05.2016  11:25

 

 

MADDE 4-İhale Ergene Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif alma usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5– Taşınmazların  kira süresi 36 (Otuzaltı) aydır.

MADDE 6 -Geçici teminat toplam kira süresi olan 36 (Otuzaltı) aylık tahmin edilen muhammen bedeller üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3’tür

MADDE 7 - Kesin teminat toplam 12 (Oniki) aylık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.Takip eden yıllar kira artış miktarı üzerinden ek kesin teminat alınır.

MADDE 8 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

En az ihale tarihinden 1 (Bir) ay önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

           

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Nüfus cüzdan örneği,

2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi

3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

5) Noter tasdikli İmza Beyannamesi

6) Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)

7) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

8) Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

9) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

TÜZEL KİŞİLERDEN :

1)Şirket merkezini,tüzel kişiliğin  ortakları,üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,derneklerde yönetim kurulu kararı

2)İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya sureti,

3)Bağlı olunan Oda Faaliyet Belgesi

3)Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

4) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

5) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde  İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

 

Madde 9- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100.-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             İlan Olunur.                   

                                                                                                                                                                                       Rasim YÜKSEL

                                                                                                                                                                                    Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR