KİRALAMA İHALE İLANI

KİRALAMA İHALE İLANI
KİRALAMA İHALE İLANI

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

             Genel Şartlar :

           

Madde 1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesine ait tarla vasfındaki taşınmazın 16.760 m²’lik tarıma elverişli olmayan kısmının tarımsal kullanım dışında  Belediye Encümenin 15.12.2015 tarih ve 576 sayılı kararı ile kiraya verilmesine yönelik ilandır.

Taşınmaz 15.01.2016 Cuma günü Saat: 14:00’da Ulaş Hizmet Binasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.  

          Madde 2 - Kiraya verilecek taşınmaz,

Mahalle

Mevki

Ada

Parsel

Nitelik

Kullanım
Amacı

Toplam  M2

İhale   Edilecek    Alan

 

İhale Edilecek Alan Toprak Zemin m²

İhale Edilecek Alan Beton Zemin m²

İhale Edilecek Alan İçerinde Mevcut Yapı veya Müştemilat

 

İhale Edilecek Alan İçerisindeki Ağaç Sayısı

Pınarbaşı

Taşlımandıra

0

317

Tarla

*16.760 m² tarla olarak ekilip biçilmekte

*15.000 m² beton zemin ekilip biçilmek için uygun değil

31.760   m²

16.760 m²

15.717 m²

402.50 m²

250 m² çelik konstriksiyon depo

3.60mt*16.60mt)ebatlarda kantar

9m² altıgen süs hazuzu

35 tane

      

 

       Madde 3-İhale Ergene Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif alma usulü ile yapılacaktır.

       Madde 4 - Taşınmazın kira süresi 36 (Otuzaltı) aydır.

       Madde 5 - Taşınmazın 12 (Oniki) aylık tahmini muhammen bedeli 7.103,00 TL(YedibinyüzüçTürkLirası)’dir.

-  Geçici teminat toplam kira süresi olan 36 (Otuzaltı) aylık tahmin edilen muhammen bedeli üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 olup, 639,27 TL(AltıyüzotuzdokuzTürk LirasıYirmiyediKuruş)’tur.

      Madde 6 - Kesin teminat toplam 12 (Oniki) aylık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 ‘dır.

      Madde 7 – İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;

En az ihale tarihinden 1 (Bir) ay önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

            GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) Nüfus cüzdan örneği,

2)Yerleşim (İkametgâh) belgesi

3) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

4) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

5)Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından)

6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

7) Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

8) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

TÜZEL KİŞİLERDEN :

1)Şirket merkezini, tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2) İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz

3)İhaleye katılacaklar için yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya sureti,

4)Vergi borcu olmadığına dair belge(Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

5)SSK borcu olmadığına dair SGK’dan borcu yoktur yazısı

6) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde  İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

       Madde 8-Şartname bedeli 100,00TL(YüzTürkLirası) olup, ihaleye katılacak olanların şartnameyi alması mecburidir.

       Madde 9- İhaleye katılmak isteyenler şartname bedelini  Ergene Belediyesi veznelerine yatırılarak,şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilirler.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
İlan Olunur.                   
                                                                                                                                                                                       

Rasim YÜKSEL
Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR