KİRALAMA İHALE İLANI

KİRALAMA İHALE İLANI
KİRALAMA İHALE İLANI

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1- Mülkiyeti Ergene Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda nitelikleri belirtilen ve tüm masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere yeni montajı yapılacak olan ATM platformlarının kurulum yerleri, Belediye Encümenin 20/03/2015 Tarih ve 103-104-105-106 Sayılı kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine istinaden 20/11/2015 Salı günü saat:14.00’da açık teklif (arttırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra

İlçesi

Mahalle/Mevkii

Kullanım Amacı

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Taşınmazın 1 Aylık  Muhammen Kira Bedeli (TL)

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ergene

Velimeşe(1Nolu Atm Yeri)

ATM YERİ

525

2

9m2

500,00TL+KDV

6000,00

540,00

20.11.2015

14.00

2

Ergene

Velimeşe(2Nolu Atm Yeri)

ATM YERİ

525

2

9m2

500,00TL+KDV

6000,00

540,00

20.11.2015

14.10

3

Ergene

Velimeşe(3Nolu Atm Yeri)

ATM YERİ

525

2

9m2

500,00TL+KDV

6000,00

540,00

20.11.2015

14.20

4

Ergene

Velimeşe(4Nolu Atm Yeri)

ATM YERİ

525

2

9m2

500,00TL+KDV

6000,00

540,00

20.11.2015

14.30

5

Ergene

Marmaracık(1Nolu Atm Yeri) Marmaracık girişinde bulunan ikinci park alanı

ATM YERİ

----

----

9m2

520,00TL+KDV

6240,00

561,60

20.11.2015

14.40

6.

Ergene

Marmaracık(2Nolu Atm Yeri) Marmaracık girişinde bulunan ikinci park alanı

ATM YERİ

----

----

9m2

520,00TL+KDV

6240,00

561,60

20.11.2015

14.50

7.

Ergene

Marmaracık(3Nolu Atm Yeri) Marmaracık girişinde bulunan ikinci park alanı

ATM YERİ

----

----

9m2

520,00TL+KDV

6240,00

561,60

20.11.2015

15.00

8.

Ergene

Marmaracık(4Nolu Atm Yeri) Marmaracık girişinde bulunan ikinci park alanı

ATM YERİ

----

----

9m2

520,00TL+KDV

6240,00

561,60

20.11.2015

15.10

9.

Ergene

Ulaş(1Nolu Atm Yeri)  

ATM YERİ

0

2952

9m2

470,00TL+KDV

5640,00

  507,60

20.11.2015

15.20

10.

Ergene

Ulaş(2Nolu Atm Yeri)  

ATM YERİ

0

2952

9m2

470,00TL+KDV

5640,00

  507,60

20.11.2015

15.30

11.

Ergene

Ulaş(3Nolu Atm Yeri)  

ATM YERİ

0

2952

9m2

470,00TL+KDV

5640,00

  507,60

20.11.2015

15.40

12.

Ergene

Ulaş(4Nolu Atm Yeri)  

ATM YERİ

0

2952

9m2

470,00TL+KDV

5640,00

  507,60

20.11.2015

15.50

13.

Ergene

Vakıflar (1Nolu Atm Yeri)  

ATM YERİ

0

1844

9m2

385,00TL+KDV

4620,00

  415,80

20.11.2015

16.00

 

Madde 3- a)Velimeşe mahallesinde Atm yeri olarak yer kira bedeli tahmin edilen bedel aylık 500,00 tl (Beşyüz TL) yıllık 6000,00.TL’dir. Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı .540,00TL’dir.

b)Marmaracık mahallesinde Atm yeri olarak yer kira bedeli tahmin edilen bedel aylık 520,00 tl (Beşyüz yirmi TL) yıllık 6240,00.TL’dir. Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı .561,60TL’dir.

c)Ulaş Mahallesinde Atm yeri olarak yer kira bedeli tahmin edilen bedel aylık 470,00 tl (Dörtyüzyetmiş TL) yıllık 5640,00.TL’dir. Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı .507,60TL’dir.

ç)Vakıflar Mahallesinde Atm yeri olarak yer kira bedeli tahmin edilen bedel aylık 385,00 tl (Üçyüzseksenbeş TL) yıllık 4620,00.TL’dir. Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı %3, tutarı .415,80TL’dir.

 

 

Madde 4- İhale Ergene Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

 

Madde 5- İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ,

Ayrıca;

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, nüfus kayıt örneği ve noter tasdikli imza sirküleri,

d) Geçici teminatı yatırdığına ve ihale şartnamesini aldığına dair  makbuz aslı veya fotokopisi,

e) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, Kira vb.) Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ve vekilin  noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri şarttır.

g) İhaleye 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş ve faaliyete geçmiş Bankalar katılabilir.

 

Madde 6- İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanlarını Ergene Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden almaları zorunludur.İhale dokümanlarını Ergene Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100.00tl(yüz tl) karşılığında temin edebilirler.

 

Madde 7- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları belgeleri  ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. İhale saatinden  sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

 

Madde 8- Bu ihaleden doğan ihtilaf halinde yetkili Mahkeme Tekirdağ Çorlu  Mahkemeleri ve icra Daireleridir.

 

Madde9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               (İMZALI)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rasim YÜKSEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ergene Belediye Başkanı

 

DİĞER BAŞLIKLAR