Yol Bakım Onarımı İhalesi

Yol Bakım Onarımı İhalesi
Yol Bakım Onarımı İhalesi
İhale Konusu: Ergene İlçesi Mücavir Alanında İhtiyaç Duyulan Yaya ve Araç Yollarının 8 cm'lik Parke Taşı , Oluk Taşı ve Bordür Taşı ile Döşetilmesi İşi
İhale Kayıt no: 2014/90865
İlgili Birim: Fen İşler

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 1.579.327,00 - 31.844.702,00

 

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 3.184.470,20

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 63.689.404,00


YOL BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ERGENE İLÇESİ MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK PARKE TAŞI , OLUK TAŞI VE BORDÜR TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/90865

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 17 59930 ERGENE/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2826555008 - 2826555551

c) Elektronik Posta Adresi

:

h.aydan@ergene.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ; 60.000 m2 parke taşı , 15.000 mt oluk taşı , 15.000 mt bordür taşı , 300 m3 C-20 beton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ergene İlçesi Mücavir alanında belediyenin belirlemiş olduğu yerler.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ergene Belediye Başkanlığı - Ulaş Hizmet Binası

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2014 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

Parke Taşı ve Bordür Taşı için İSO 9001:2008 ve İSO 14001:2004 belgeleri ,TSE belgeli Parke Taşları için TS 2824 EN1338 , TSE belgeli Bordür  Taşları için TS 436 EN1340 belgeleri istenilecektir. İstenilen TSE belgelerinin dosya kapsamında sunulması zorunludur. Müteahhit firma TSE belgeli beton elemanlarını üreten tesisise sahip değil ise , TSE belgeli üretici firmadan alınacak yetkili satıcı belgesini dosyada sunması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

beko - loder

3 adet

silindir

3 adet

kompaktör

3 adet

jenaratör

3 adet

kamyon

5 adet

forklift

3 adet

nivo

1 adet

total station ( gps)

1 adet

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği'nde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ - V. Grup:KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı) işleri ile kaldırım, bordür, oluktaşı veya parke taşı yapılması işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

DİĞER BAŞLIKLAR