ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ

ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ
ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ

T.C.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N

 

ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE MAHALLESİ ÇAY BAHÇESİ KİRALAMA İHALESİ

 

  1. I.                   GENEL ŞARTLAR

Madde 1-Tekirdağ İli Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan Çay Bahçesi 29.05.2015 tarihinde Saat: 11.00’da Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binasında Belediye Encümenince aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif usülü ile 3 (Üç) Yıl müddetle kiraya verilecektir. Her yılın kira bedeli aylık eşit taksitlerde ödenecektir. Yılsonunda Yeniden Değerleme Oranı göz önünde bulundurularak kira bedeli yeniden belirlenecektir.

 

Madde 2-  Çay Bahçesinin, Adresi,  niteliği, açık ve kapalı alanı, aylık muhammen ihale bedeli, % 3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir. 

                                                      

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 100,00.-TL. olup, ihaleye katılacak olanların şartnameyi alması mecburidir.

 

Madde 4- Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı. % 3 (Yüzde Üç) ‘tür

 

Madde 5- Kesin  teminat  3 (üç) yıllık İhale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde Altı) ‘dır.

 

Madde 6- İhale 29.05.2015 günü saat: 11.00'da Belediye Encümenince başlatılacaktır.

 

Madde 7-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 29.05.2015 günü ihale saatinden önce Belediye Encümeni’nde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

             1- Yasal ikametgah olması.

    2- Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ve Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı. Geçici teminatı ve şartname bedelini günü ihale saatinden 1 saat  öncesine kadar  yatırması zorunludur.

    3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya meslek odası belgesi aslı.

 a) Gerçek kişi olması halinde ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı. (2015 yılına ait olacak)

b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.(2015 yılına ait olacak.)

    4- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.  İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tastikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

     a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )’daki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.

    5- Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı. (2015 yılına ait olacak)

    6- Gerçek kişi olması halinde imza sirküsü (Noter tasdikli olacak)

  7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.(Aslı)

    8- Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı.(2015 yılına ait olacak)

    9- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluş olan TESKİ’ye ait (Emlak-Su-Kira v.s.)  herhangi bir borcu olmadığına dair açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.

  10- Ergene Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge aslı.

Madde 8- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.          Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

 

Madde 9- Kira bedeli aylık olup, her ayın ilk üç iş günü içinde ödenir. Üst üste iki ay kira bedelini ödemeyen davaya gerek kalmaksızın bulunduğu yeri kendisine gönderilen tebligattan itibaren 15 gün içinde tahliye edecektir.

 

Madde 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.  İta amirliğince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31 veya 76.maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihale ile ilgili ve alıcıya ait vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir. Yer Teslim Tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

 

Madde 11-Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

 

Madde 12- Kira Kontratı  Noter onaylı olacak ve noter masrafları kiracıya ait olacaktır.

 

Madde 13- Kira süresi sona erdiğinde kiracı yeri İdareye eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

 

Madde 14- Kiracı kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, sözleşmenin feshine neden olması veya işletme ruhsatı alamaması ya da işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi halinde 15 gün içerisinde yeri boşaltıp Belediyeye anahtarlarını teslim etmek zorundadır. Ayrıca kira bedeli iade edilmeyecektir.

  

Madde 15- Kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, kiraya veremez, işgal edemez, kullandıramaz, ortak olamaz, devir ve temlik edemez, kendisine usul ve fuurunu dahi ortak olarak alamaz ve onlara dahi devredemez, vekalet vererek işletmeciye işlettiremez.

 

Madde 16- Kiracı kiralananda sözleşmenin düzenlenmesinden sonra eklenti ve ilave alan yapamaz.

 

Madde 17- Kiralananın içinde, dışında başka firmalara ait ilan ve reklam konulamaz. Bu hak Belediyeye aittir. Müesseseye ait olarak konulacak ışıklı veya ışıksız her türlü ilan için renk, boyutlar, konulacağı yer                        belirtilmek suretiyle Belediyenin ilgili Müdürlüğünden yazılı izin alınacaktır.

 

Madde 18- Kiralanan yerdeki elektrik ve su sarfiyatı miktarına ait ödemeler kiracıya aittir. Kanalizasyon, elektrik ve su onarım masrafları ve abone ücretleri de kiracıya aittir. Kira bitiminde elektrik ve su borçları kapatılarak teslim edilir.

 

Madde 19-Taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde sözleşme idarece tek taraflı olarak fesh edilecek, kiracı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

Madde 20-Kiracı kira süresinin sona ermesinde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise, tebligatı müteakip 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Rızaen tahliye etmemesi halinde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre işlem yapılır.

Madde 21-Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye teslim edilmezse tahliye anına kadar geçen süre için son ödenen emsal kira bedeli alınır.

 

Madde 22- Kiracı yangın ile ilgili mevzuatta yer alan yangından korunma ile ilgili Belediye emir ve yasaklarına uymak zorundadır.

 

Madde 23- Taraflar gayrimenkulü (yeri) ne maksatla kullanmak için kiralamış ise sadece o iş için kullanacaktır.

 

Madde 24- Kiralananın içini, dışının ve çevresinin temizliğinden kiracı sorumludur. Kiracı kiralanan açık ve kapalı alanı büyütemez, dışına masa, sandalye, sandık vb. gibi eşyalar koyarak işgal edemez.

 

Madde 25- Kiracı çevreyi rahatsız edecek şekilde çalgı ve ses verici aletler çalamaz. Yanıcı, parlayıcı ve patlatıcı madde bulunduramaz.

 

Madde 26- Taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğacak davaya ve icra takipleri için Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 27- Kurallara uymayan kiracı için Belediye Zabıtası tarafından yapılan denetimler sonucu arka arkaya yılı içerisinde 3 (üç) defa yapılacak tutanak ve para cezasından sonra kira sözleşmesi fesh olacaktır.

 

II. ÖZEL ŞARTLAR

1-) Kiralanan alan ile ilgili halkın Can ve Mal güvenliğini sağlamak ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almak, korumak ve kollamak kiracıya aittir.

2-) Türk örf ve adetlerine aykırı afiş, reklam, stant v.s. kesinlikle olmayacaktır.

3-) Kiracı sözleşme ve şartname hükümlerine uymadığı taktirde hiçbir hak iddiasında bulunmaksızın sözleşmenin feshini kabul ve taahhüt eder.

4-) Belediye tarafından kiralama ihalesi yapılan iş yerinin şartnamelerinde belirtilen kapalı ve açık alan tabirine kesinlikle uyulacak olup fazlalıklar kiralayan tarafından yıktırılacak, yıktırılmadığı taktirde Belediye tarafından yıkılıp açık ve kapalı alan m2’lerine kesinlikle uyulacaktır.

 

Madde 28- Yukarıdaki maddelerde yazılı şartnamenin kurallarına ve aşağıda belirtilen özel şartlara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde tahliye hükümleri uygulanır.  

 

     Bu Şartname 28 (Yirmisekiz) maddeden ibaret olup, tarafların serbest iradeleri ile imzalanarak imza altına alınmıştır.

 

 

KİRALANACAK GAYRİMENKULÜN

 

Çay Bahçesinin                          Açık Alan  Kapalı Alan  Bahçe            İhale Bedeli (Aylık)   % 3 Geçici       İhale                                          

Adresi             :    Niteliği :        m2'si      :   m2’si       :     Alanı m2’si    (KDV Hariç) :           Teminatı  :         Saati:

Velimeşe Mah.     Çay Bahçesi      140 m2       280 m2           3.086 m2          908,33.-TL                     980,99 TL          11:00  

Mustafa Kemal

Cad.

 

 

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR